AB "ŞİRKETLER HUKUKU" TASLAK MÜZAKERE POZİSYONU HAZIRLIĞI BAŞLADI…

Avrupa Birliği'ne katılım sürecinde "Şirketler Hukuku" faslına ilişkin müzakere pozisyon belgesinin hazırlanması için davet mektubu Ankara'ya ulaşmıştır.

Bu çerçevede, ilk olarak ülkemiz tarafından "müzakere pozisyonu" hazırlanarak Avrupa Komisyonuna iletilecektir. Komisyon, AB ortak müzakere pozisyonunu hazırlamak üzere ülkemiz müzakere pozisyonunu tüm üye devletlerin görüşlerine sunacaktır. AB Ortak müzakere pozisyonunun ülkemize ulaştırılmasıyla, iki tarafın pozisyonları üzerinde müzakereler yürütülecektir.

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği'nin konuya ilişkin ilgide kayıtlı yazısında, ülkemizin ilgili fasıl itibariyle müzakere pozisyonunun hazırlanmaya başlandığı belirtilerek, hazırlanacak pozisyon için Birliğimiz katkısı talep edilmektedir.

Şirketler Hukuku faslı kapsamında yer alan AB müktesebatı "şirketler hukuku" ve "muhasebe ve denetim"e ilişkin mevzuat olmak üzere iki ana unsurdan oluşmaktadır. Şirketler hukuku alanına ilişkin yasal düzenlemeler, asgari sermaye gereklilikleri, sermayenin türü, şirketin kendi hisselerini iktisap edebilmesi, esas sermayenin artırılması ve azaltılması, şirket esas sözleşmesinde bulunması gereken unsurlar, kuruluş öncesi sorumluluk, pay sahiplerine temettü dağıtılması, şirketlerin ilan yükümlülükleri ve elektronik tescil, şirketlerin birleşmeleri ve bölünmeleri, tek ortaklı şirketler, gibi konuları kapsamaktadır. Muhasebe ve denetime ilişkin konular ise yıllık muhasebe, konsolide hesaplar, zorunlu denetim gibi konular yer almaktadır.

Ülkemiz tarafından hazırlanacak olan "Müzakere Pozisyon Belgesi"nin ayrıntılı tarama toplantısında yapılan bilgilendirme esas alınarak;

- "Genel Tutum", "Müktesebatı Uygulama Kapasitesi" ve "Müktesebata Uyum" olmak üzere üç temel bölümden oluşması

- Bu kapsamda;

- "Genel Tutum" bölümünde, "Şirketler Hukuku" faslı müktesebatının üyelikle birlikte kabulüne ilişkin bir değerlendirmeye yer verilmesi,

- "Müktesebatı Uygulama Kapasitesi" bölümünde, ilgili müktesebatın uygulanmasına yönelik idari kapasitenin AB müktesebatının gereklerini karşıladığına yönelik vurgunun yapılması ve bu bağlamda ilgili kurumlar, ilgili politikaların oluşturulması ve uygulanması sürecinde işletilen danışma ve koordinasyon mekanizmalarına yönelik bilgiler içermesi,

- "Müktesebata Uyum" bölümünde ise, fasılla ilgili AB politikalarında belirtilen öncelik ve hedeflere uyumu gösteren plan ve programlarımız hakkında bilgilere, müktesebat uyumuna yönelik hukuki düzenlemelere ve uygulamaya yönelik araçlara yer verilmesi beklenmektedir.

Mevcut uygulamaya göre, "müzakere pozisyonuna" katkımız, ilerleme raporundaki tespitler, tarama sürecinde yapılan sunuşlar ve son genişleme dalgasında AB'ye katılan ülkelerin müzakere pozisyonları örnekleri çerçevesinde olmaktadır. Fikri mülkiyet hukukunun daha önce "Şirketler Hukuku" başlığı altında yer alması sebebiyle örnek olarak bu fasıl için müzakere pozisyon belgeleri verilmektedir.

* Avrupa Komisyonu İlerleme Raporu (Şirketler Hukuku),

* Tarama sürecinde yapılan sunuşlar,

* Son genişleme dalgasında AB'ye katılan ülkelerin müzakere pozisyonu örnekleri, (zip'li dosya)