AB "FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU" TASLAK MÜZAKERE POZİSYONU HAZIRLIĞI BAŞLADI…

Avrupa Birliği'ne katılım sürecinde "Fikri Mülkiyet Hukuku" faslına ilişkin müzakere pozisyon belgesinin hazırlanması için davet mektubu Ankara'ya ulaşmıştır.

Bu çerçevede, ilk olarak ülkemiz tarafından "müzakere pozisyonu" hazırlanarak Avrupa Komisyonuna iletilecektir. Komisyon, AB ortak müzakere pozisyonunu hazırlamak üzere ülkemiz müzakere pozisyonunu tüm üye devletlerin görüşlerine sunacaktır. AB Ortak müzakere pozisyonunun ülkemize ulaştırılmasıyla, iki tarafın pozisyonları üzerinde müzakereler yürütülecektir.

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği'nin konuya ilişkin ilgide kayıtlı yazısında, ülkemizin ilgili fasıl itibariyle müzakere pozisyonunun hazırlanmaya başlandığı belirtilerek, hazırlanacak pozisyon için Birliğimiz katkısı talep edilmektedir.

Fikri Mülkiyet Hukuku faslı kapsamında yer alan AB müktesebatı telif hakları ve sınaî mülkiyet haklarına ilişkin mevzuat olmak üzere iki ana unsurdan oluşmaktadır. Telif hakları, ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan her türlü fikir ve sanat ürünlerini yaratan eser sahiplerinin haklarını korumayı amaçlayan düzenlemeler ile icracı sanatçıların, radyo ve televizyon kuruluşlarının ve filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren film yapımcılarının haklarını içeren komşu hakları (bağlantılı haklar) korumak amacıyla gerçekleştirilen düzenlemeleri içermektedir. Sınaî mülkiyet hakları ise, ticari marka, patent, tasarım, faydalı model, biyoteknolojik ürünler gibi oldukça geniş bir alanı kapsamaktadır.

Ülkemiz tarafından hazırlanacak olan "Müzakere Pozisyon Belgesi"nin, ayrıntılı tarama toplantısında yapılan bilgilendirme esas alınarak, Genel Tutum; Müktesebatı Uygulama Kapasitesi; Müktesebata Uyum olmak üzere üç temel bölümden oluşması öngörülmektedir.

Bu çerçevede,

- "Genel Tutum" bölümünde, "Fikri Mülkiyet Hukuku" faslı müktesebatının üyelikle birlikte kabulüne ilişkin bir değerlendirmeyi içermesi,

- "Müktesebatı Uygulama Kapasitesi" bölümünde, ilgili müktesebatın uygulanmasına yönelik idari kapasitenin AB müktesebatının gereklerini karşıladığına yönelik vurgunun yapılması ve bu bağlamda ilgili kurumlar, ilgili politikaların oluşturulması ve uygulanması sürecinde işletilen danışma ve koordinasyon mekanizmalarına yönelik bilgiler içermesi,

- "Müktesebata Uyum" bölümünde ise, fasılla ilgili AB politikalarında belirtilen öncelik ve hedeflere uyumu gösteren plan ve programlarımız hakkında bilgilere, müktesebat uyumuna yönelik hukuki düzenlemelere ve uygulamaya yönelik araçlara yer verilmesi beklenmektedir.

Mevcut uygulamaya göre, "müzakere pozisyonuna" katkımız, ilerleme raporundaki tespitler, tarama sürecinde yapılan sunuşlar, Avrupa Komisyonu'nun ilgili fasıldaki tarama süreci kapsamında hazırladığı Türkiye tarama raporları ve son genişleme dalgasında AB'ye katılan ülkelerin müzakere pozisyonları örnekleri çerçevesinde olmaktadır. Fikri mülkiyet hukukunun daha önce "Şirketler Hukuku" başlığı altında yer alması sebebiyle örnek olarak bu fasıl için müzakere pozisyon belgeleri verilmektedir.

* Avrupa Komisyonu İlerleme Raporu (Fikri Mülkiyet Hukuku),

* Tarama sürecinde yapılan sunuşlar ve Türkiye Tarama Raporu,

* Son genişleme dalgasında AB'ye katılan ülkelerin müzakere pozisyonu örnekleri